Αλεξιθυμία και διάσταση σε μη επιληπτικές ψυχογενείς κρίσεις - Ασίζη 2013

Η έρευνα επαληθεύει εάν: 1) ο διαχωρισμός είναι ένας προγνωστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του PNES. 2) Η αλεξιθυμία μεσολαβεί στα αποτελέσματα της αποσύνδεσης.